Werken in units

‘Samen waar het kan, apart waar het moet’ is de stelregel bij het werken in units. Het is een manier om nog beter in te zoomen op de speciale behoeftes en vraagstukken van elke leerling. We bundelen de krachten van groepen die op een natuurlijke wijze bij elkaar horen.

Daarbij geldt de stelregel; “samen waar het kan, apart waar het moet”.

Onze school kent op dit moment 5 units. Deze units zijn passend ingericht rondom onze leerlingen; de keuze voor een unit wordt per leerling onderbouwd in het OPP.

Het werken in units levert een vorm van gezamenlijke verantwoordelijkheid op die maakt dat de talenten van collega’s en kansen voor leerlingen optimaal benut worden. Collega’s krijgen de kans om vanuit het perspectief van meerdere groepen leerdoelen te clusteren en die groepsdoorbrekend aan te bieden. Krachten en talenten van collega’s worden hierin optimaal in benut.

Leerlingen krijgen geclusterd maatwerk geboden in grotere groepen waar het kan en kleine groepen waar het moet. De inzet van leerkracht en assistent wordt op basis van inhoud en noodzaak verdeeld. Een leerkracht die sterk is in bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding geeft dit aan alle groepen binnen het cluster met oog voor een doorgaande leerlijn. Zo kan dit ook gelden voor andere vakken en aandachtsgebieden.

Hierbinnen dient wel kritisch gekeken te worden naar het achterliggend doel; het leveren van maatwerk voor elk kind. Met name voor leerlingen met autisme kan een verschuiving in de dimensies van de pedagogiek, organisatievorm en eigenaarschap tot grote onrust leiden.

Het is zaak om hier binnen de unit, of op kindniveau, kritisch naar te kijken en ervoor te zorgen dat de verandering niet ten koste gaat van het welbevinden en de leerbaarheid van het kind.

Doelgroep arrangementen

Het doelgroep arrangement (DGA) is een programma dat wij in school aanbieden voor specifieke (groepen) leerlingen met een grotere zorgvraag. Deze grotere zorgvraag kunnen niet optimaal beantwoorden binnen ons reguliere onderwijsprogramma. Binnen dit aanbod werken onderwijs en zorgpartner(s) samen. Dit wordt binnen onze school uitgevoerd door medewerkers van Koraal en zorgt voor:

  • een rustiger leervoorwaarden sfeer doordat zorgmedewerkers een extra aanbieden in school
  • een gestage toename van leeropbrengsten doordat leerlingen in een andere setting kunnen leren
  • een afname van escalerende incidenten doordat er meer handen zijn om de leerlingen te begeleiden.

Wilt u meer info omtrent DGA? Bekijk dan deze video.

Samenwerking met SBO Arcadia

Ondanks dat SO en SBO beiden een apart schoolgebouw hebben wordt steeds vaker onderlinge samenwerking gezocht. De voordeuren van de scholen liggen op 25 meter afstand; slechts gescheiden door een zebrapad.

De B1 groep, gehuisvest in SBO Arcadia, wordt op dit moment ingericht voor leerlingen die mogelijk vanuit het SO kunnen doorstromen naar het SBO. Deze groep is ingericht voor jonge leerlingen in het SO. Voor oudere leerlingen waar de twijfel ontstaat of het SO passend is wordt de overstap naar het SBO of praktijkonderwijs ingericht. Dat noemen wij traject tandwiel.

Bekijk alle belangrijke informatie over
ons onderwijs in onze schoolgids