Fysio

Waar in fysiotherapie de focus ligt op het functioneren van botten, spieren en gewrichten, ligt de nadruk in ergotherapie op handelingen. Ergotherapie wordt niet alleen ingezet wanneer een kind bepaalde handelingen niet meer kan verrichten door lichamelijke klachten.

logo ergiofysio

Aan onze school is een kinderergotherapeute en kinderfysiotherapeute gekoppeld. Zij huren op gezette tijden een ruimte in school. Voor mee info: 0455411298

Logopedie

Op onze school werkt full-time een logopedist, die in dienst is bij Movare. Zij werkt met onze leerlingen zonder verwijzing van een huisarts.

De logopedist speelt op onze school een belangrijke rol bij het begeleiden van kinderen met spraak-, taal- en communicatie problemen. Daarnaast is zij coördinator voor Nederlands met Gebaren.

Na plaatsing van een leerling bij ons op school, wordt het geobserveerd in de klas of wordt er een kort logopedisch onderzoek afgenomen om zicht te krijgen op de mondelinge taalvaardigheid of de communicatieve vaardigheden. Afhankelijk van de uitslag kan besloten worden aanvullende tests af te nemen. De logopedist besluit of de leerling wel of geen logopedie nodig heeft.

Elke nieuwe leerling wordt besproken in de commissie van begeleiding. In dit overleg wordt ook de logopedische bevindingen besproken. Na bespreking met en ondertekening van het OPP-start door de ouders, start de logopedist met de begeleiding.

Afhankelijk van de bevindingen werkt de logopedist individueel of in een klein groepje aan het verbeteren van de spraak, taal en/of communicatieve vaardigheden, waardoor de leerling in staat is zich begrijpelijk en verstaanbaar uit te drukken. Uitbreiden van de woordenschat, verbeteren van het zinsbouwbegrip en verstaanbaar spreken, zijn zaken waar tijdens de begeleiding veel aan gewerkt wordt. Ook is er aandacht voor communicatieve voorwaarden en interactie bij niet sprekende kinderen met autisme, die daarvoor open staan. Als er wel sprake is van interactie en communicatieve intentie wordt er gewerkt met Nederlands met Gebaren. Wij zijn daarvoor geschoold door een docent van het Gebarencentrum. Ons spreken wordt dan ondersteund door gebaren. Ouders wordt ook de mogelijkheid geboden om een cursus Nederlands met Gebaren te volgen.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen logopedist, leerkrachten, intern begeleider en orthopedagoog over het verloop van de begeleiding. Hierdoor werken we in gezamenlijkheid aan optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind.

Bekijk alle belangrijke informatie over
ons onderwijs in onze schoolgids