Wat is PBS?

SWPBS staat voor School Wide Positive Behavior Support. Het is een schoolbrede aanpak gericht op positief gedrag. Door gewenst gedrag te bekrachtigen of te belonen, kunnen gedragsproblemen worden voorkómen en is er meer ruimte voor leren.

Binnen deze nieuwe aanpak werken we op St. Jan Baptist vanuit de drie kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. Het gedrag dat past bij deze waarden is beschreven en wordt kinderen op school in speciale lessen aangeleerd. Positief en gewenst gedrag wordt in school door alle medewerkers bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

SWPBS laat zich samenvatten in vijf pijlers:

1. Schoolbreed werken aan leren en gedrag vanuit gedeelde waarden;

2. Preventie staat centraal: Doordat we gericht zijn op positief gedrag, helpen we kinderen bij het voorkomen van gedrags- en leerproblemen;

3. Positieve insteek: We versterken goed gedrag aan de hand van heldere, eenduidige gedragsverwachtingen, die zichtbaar zijn in de school.

4. Planmatige, systematische aanpak op basis van gegevens de worden verzameld in school.

5. Partnerschap met ouders.

Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect en zijn de belangrijkste waarden voor onze school. We leren kinderen hoe zij zich respectvol, verantwoordelijk en veilig kunnen gedragen. Gedragsverwachtingen zijn zichtbaar op verschillende plaatsen in en om de school. De vaardigheden en die hierbij horen, komen herhaaldelijk terug in lessen in de klassen. Het team van St. Jan Baptist is dagelijks bewust bezig met het bekrachtigen en belonen van positief gedrag. Daarnaast gaan we op een duidelijke en voorspelbare manier om met ongewenst gedrag.

Hoe is PBS zichtbaar op onze school?

De gedragsverwachtingen hangen zichtbaar op de plekken waar het gewenste gedrag verwacht wordt. U ziet in de school lijsten met afbeeldingen hangen waarop het gewenste gedrag te zien is. Deze lijsten zijn herkenbaar aan het PBS-logo en een omlijsting van gekleurde poppetjes.

Belangrijker is dat elke medewerker van St. Jan Baptist geleerd heeft om preventief te denken en handelen om probleemsituaties te voorkomen en om kinderen structureel positief te benaderen. St. Jan Baptist wordt in het werken volgens PBS begeleid door een gecertificeerd PBS-trainer van Hogeschool Utrecht. 

Wat gaan de leerlingen en wat gaat u merken van PBS?

Volgens een lesplanning worden er voorbeeldlessen van gedragsverwachtingen gegeven. Deze lessen hebben betrekking op het gedrag in alle openbare ruimtes van onze school; ook gangen, schoolplein, kleedruimtes en toiletten worden niet vergeten. Alle lessen worden met alle leerlingen geoefend in de betreffende ruimte.

In alle klassen hangt een groot PBS bord met daarop de concrete verwachtingen die we van elkaar hebben in die klas. Er wordt gewerkt aan gedrag dat we graag van onze leerlingen zien. Denk hierbij aan leren samenwerken, zelfstandig werken, luisterhouding enz. De kinderen worden hier nauw bij betrokken. Ze denken en beslissen mee over de afspraken die we aan het begin van het schooljaar samen maken t.a.v. hoe we met elkaar om willen gaan.

Ook hangt in elke klas een beloon-me-nu-kaart. Kinderen kunnen gedurende de schooldag beloningsmunten ontvangen. Deze kunnen gespaard worden voor een keuzebeloning. Op een kaart in de klas kunnen zij zien welke beloningen er zijn, en hoeveel munten hiervoor gespaard moeten worden.